Ongewenste intimiteiten komen overal voor, ook in de sport. Tussen de sporters onderling, tussen kaderleden onderling, maar ook tussen kaderleden en sporters. Zelfs toeschouwers en ouders kunnen er zich aan schuldig maken.

Onder ongewenste intimiteit wordt verstaan een seksueel getint gedrag dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Dit kunnen opmerkingen, gebaren of aanrakingen zijn. Iedereen kan zich hierbij wel wat voorstellen, een dubbelzinnige opmerking, grappen over je lichaam of een mietje of manwijf genoemd worden. Het kan allemaal als grapje worden bedoeld, mar op het moment dat jij je hierbij niet meer prettig voelt gaat het te ver.

Je bepaalt zelf wat je nog toelaat en wat je te ver vindt gaan. Denk nooit dat het je eigen schuld is. Jij kunt er niets aan doen. Er zijn regels waar alle begeleiders en trainers zich aan moeten houden. Iedereen moet zich veilig voelen op de club, of je nu een meisje bent of een jongen. Deze afspraken staan hieronder.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sferen waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van de geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens de training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals kleed- of hotelkamers.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van ongewenste intimiteiten.
 9. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de jeugdige sporter behartigd, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sport betrokken is.
 11. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken, dan wel daarover contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
 12. In die gevallen waarin d gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijk van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Wanneer er toch gedragingen voorkomen binnen onze zwemvereniging, waarvan jij vindt dat ze te ver gaan, dan moet je er niet mee blijven zitten maar er over praten.

Met jouw verhaal kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van onze vereniging:

De heer F.I.Gulzar (huisarts)
Tel: (078) 612 67 82

Vertel anders aan een trainer wie je vertrouwd wat je is overkomen.

Wil of kun je dat niet, bel dan naar de gratis kindertelefoon en vindt daar een luisterend oor. Het nummer van de kindertelefoon is 0800-0432