Notulen ALV van 26 November 2014

Martin opent de vergadering om 20:10 uur en heet iedereen harte welkom op de ALV van 2014

Afmeldingen ontvangen van : Judith Nispeling, Fam. Santbergen, Frank Nispeling, Roger van Valen, Fam. Cornelisse
Aanwezige leden 35

Kascontrole 2013 is gedaan door Cor Jongeleen en Jeroen Neijman, dit jaar gedaan Cor Jongeleen en Nico van Dongen.

Op 5 Januari 2014 waren we geheel schuldenvrij i.p.v. eind 2013.

Het financiële plaatje komt voorbij waarbij het te bereiken resultaat van 2014. Martin ligt dit plaatje nader toe.

Notulen 2013:
Mark van Noordeloos vraagt om de antwoorden erbij te vermelden als er een vraag wordt gesteld. Wordt gedaan.

Sportieve hoogtepunten sheet wordt getoond
Gabrielle Gerdes helpt bij de snorkellessen
Lisanne is met diploma bezig
Minioren zijn eerste geworden, met zeker 100 sec voorsprong op de nummer twee

Is een start gemaakt met de mastergroep

Topselectie is van start gegaan, dit is voor kinderen die de ambitie hebben om verder te gaan.

Financiële sheet word getoond.
Jeffrey neemt het woord.
Nico en Cor geven een toelichting/mening omtrent de kascontrole. Volgende keer gaan we dieper op het geheel in.
Decharge wordt verleend.
Cor geeft aan dat hij het nu voor het tweede jaar doet en dus aftredend is. Lijnie Hobe is bereid om het volgend jaar te doen. Dan is de controle in April.

Sheet overige punten wordt getoond.

Martin ligt toe dat er bij de Basis een groei is waar te nemen.
We hebben op het moment een goede band met de gemeente, zelfs gevraagd of we deze reddingsactie van de club ook voor andere noodlijdende clubs willen doen.

Zwembad heeft te toezegging van de gemeente voor de komende 10 jaar het onderhoud gegarandeerd is, dus er wordt weer geïnvesteerd in het zwembad. In 2015 komt het wedstrijdbad aan de beurt. Wij hebben aangegeven dan de kleedkamers een heikel punt zijn.

Bij de Schoolzwem kamp. ging het publiek buitenlangs. gevraagd of dit niet altijd kan

Nico van Dongen geeft aan dat hij was wezen zwemmen in het recreatie bad en dat in een hele slechte staat was. Pierre en Frank gaven aan dat er gedegen onderhoud wordt gedaan.

Andre Boelhouwer, wat de toegevoegde waarde van het zwembad is voor ons, Pita Mos gaat dit oppakken m.b.t. het B en C zwemmen.

Martin en Jeffrey gaan met het zwembad in gesprek om te kijken of we meerdere uren kunnen gaan afnemen.

Gaan ook proberen m.b.t. Sponsoring etc., bij hun begint nu ook een beetje het besef te komen dat we het toch met elkaar moeten gaan doen. De goede band ligt ook meer in de gesprekken. Martin is door de RVC benadert om toe te treden tot de raad.

Contributietabel 2015 wordt getoond.

Jaap Tak, de tak masterzwemmen staat er niet op. Afgesproken dat de naar 250 gaat ipv 140.

Nico van Dongen, hoe zit het nu met de KNZB bijdrage, Jeffrey ligt toe dat deze onderdeel is van de contributie opbouw.

PAUZE.
Sheet discussiepunten
Waar moeten we als club op focussen in 2015?

Simon de Waard > Sponsorinkomsten – Sponsorstrategie Martin, met een goed Beleidsplan kom je al een heel eind Martin, voor de gehele club of een afdeling.

Ander Boelhouwer, Communicatieplan voor intern en extern, dus beleidsplan 2015 en verder.

Wout P, Ledenaanwas + behoudt eigen leden.
VOG en Pest protocol (zwem en Polo)
Ontstaat wat discussie over een aantal uitlopende zaken.

Marjan Dorsman< meer zwemwater beschikbaar
Cor de Roo, belangrijkste commissies Polo, Zwem en Basis
Andere B, communiceer als Bestuur beter naar de leden, dit kan wel verbeterd worden. Jeffrey, Communiceren naar de diverse groepen toch anders moeten gaan,
Elmer Keeris, wij hebben bij de Polo elke week een weekbrief.
Cor de R, bij de zwem gaat het anders omdat het meeste via FB en Twitter gaat.

Michelle Hamar de la Bretoinere, misschien een gezamenlijke nieuwsbrief met alle groepen.

Martin, misschien een digitaal clubblad?
Marcel vd Jagt meldt zich aan om daar bij te helpen met de opzet ervan.
Sheet: Wat zouden we moeten doen om de zichtbaarheid van de club te vergroten?

PR.
Samenwerking met de zwembaden in de Regio(leszwemmen) Samenwerking tussen Polo en Zwemmen

Sheet Statement 3.

Rondvraag

Denise vd R, wat haar opviel bij de sportieve hoogte punten dat er geen open water zwem zaken dat dit niet wordt benoemd.
Carla Bosklopper: iedere keer horen we dat de ALV in Arpil/Mei is.
Martin:

Volgend jaar is deze op 22 April om 20:00 uur.
Carla, 50 jarig jubileum wanneer gaan we wat doen m.b.t. het feest. Cor de R, doet een oproep om hulp met het 50 jarig jubileum. Martin sluit af om 22:35 en bedankt iedereen.